โครงการ อนุรักษ์ป่าชุมชน

โครงการ อนุรักษ์ป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา


กล่าวเปิดงาน โดย พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี นายก สนตอ.


กล่าวรายงาน โดย คุณวิษณุ หวังวิสุทธิ์ เลขาธิการ สนตอ.


สถานที่ปลูกป่า ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


นายก สนตอ. ลงมือปลูกป่า


นายก สนตอ. ลงมือปลูกป่า


น้องๆ นักเรียนปัจจุบันจากชมรมอนุรักษ์


น้องๆ นักเรียนปัจจุบันจากชมรมอนุรักษ์


ชวนชื่น พีรพัฒน์ดิษฐ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก


พ.ต.อ.(พิเศษ) หญิง พญ.ทัศนีย์ สันติกุล ประธานโครงการ


ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง


พิพิธภัณฑ์คลองลัดโพธิ์


ป้อมพระจุลจอมเกล้า กองทัพเรือ


ต.อ.๓๕


ต.อ.๓๓