CUPSAA

ปฏิทินกิจกรรม สนตอ.ประจำปี 2557

วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
29 ก.ย.2557 18.00-20.00 ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 1/2557-2558 อาคารเอนกประสงค์

ประกาศสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารฯ และ

ที่ปรึกษานายกฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 18.00-20.00 น.

ณ อาคารเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ


สนตอ.แต่งตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษานายก

รายชื่อสมาชิกเวป สนตอ. 30 ลำดับ (ใหม่/ปรับปรุงข้อมูล) ล่าสุด

id ชื่อ-สกุล รุ่น Last Update Update By
39256 ชญาดา พูลเกษ 39 2014-10-28 beera38
39337 สุภา ปัทมานันท์ 39 2014-10-20 beera38
38829 อาชัญญา รัตนอุบล 39 2014-10-17 beera38
38863 เอียดอนุช เวชชกิจ 39 2014-10-17 beera38
39519 อุไรวรรณ ปิลันธนากุล 39 2014-10-17 beera38
38466 อุริสรา จิรานุวัฒน์ 39 2014-10-17 beera38
38784 อารมณ์ ปิติสุทธิธรรม 39 2014-10-17 beera38
39072 อานนท์ เจริญรุ่งเรือง 39 2014-10-17 beera38
38727 อัญชลี เทพเฉลิม 39 2014-10-17 beera38
38067 อัญชนา ณ ระนอง 39 2014-10-17 beera38
39246 อรประพันธ์ รุมาคม 39 2014-10-17 beera38
38767 อมรรัตน์ อัษฎมงคล 39 2014-10-17 beera38
38168 อภิรักษ์ โกษะโยธิน 39 2014-10-17 beera38
38433 อภินันท์ เพ็งศรีทอง 39 2014-10-17 beera38
38577 อภิชาต ชุ่มคำ 39 2014-10-17 beera38
38562 สุวิทย์ ธีรกุลชน 39 2014-10-17 beera38
39520 สุวรรณี สิงห์ฤาเดช 39 2014-10-17 beera38
39471 สุวนันท์ ธีระวิทยภิญโญ 39 2014-10-17 beera38
38292 สุริยา บุญสิงห์ 39 2014-10-17 beera38
38955 สุรินทร์ อารีวานิช 39 2014-10-17 beera38
39097 สุรศักดิ์ บุญนิธิพัฒน์ 39 2014-10-17 beera38
38860 สุพร รุจิราวรรณ 39 2014-10-17 beera38
38817 สุนทร เสรีเชษฐพงศ์ 39 2014-10-17 beera38
38871 สุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง 39 2014-10-17 beera38
39468 สีวิกา กรรณสูต 39 2014-10-17 beera38
38884 สิริ คงวิจิตรานนทร์ 39 2014-10-17 beera38
38117 สันติ เลิศพิชิตกุล 39 2014-10-17 beera38
38305 สมศักดิ์ ศักดิ์ธนกุล 39 2014-10-17 beera38
37956 สมภพ เลิศปัญญาโรจน์ 39 2014-10-17 beera38
37983 ศัลย์ มูลศาสตร์ 39 2014-10-17 beera38

Alumni Portrait


รุ่น 1 (10)

รุ่น 2 (25)

รุ่น 3 (22)

รุ่น 4 (26)

รุ่น 5 (35)

รุ่น 6 (59)

รุ่น 7 (84)

รุ่น 8 (6)

รุ่น 9 (7)

รุ่น 10 (13)

รุ่น 11 (7)

รุ่น 12 (4)

รุ่น 13 (14)

รุ่น 14 (11)

รุ่น 15 (9)

รุ่น 16 (10)

รุ่น 17 (20)

รุ่น 18 (7)

รุ่น 19 (19)

รุ่น 20 (74)

รุ่น 21 (65)

รุ่น 22 (28)

รุ่น 23 (24)

รุ่น 24 (91)

รุ่น 25 (37)

รุ่น 26 (96)

รุ่น 27 (84)

รุ่น 28 (39)

รุ่น 29 (49)

รุ่น 30 (90)

รุ่น 31 (71)

รุ่น 32 (261)

รุ่น 33 (1185)

รุ่น 34 (512)

รุ่น 35 (1075)

รุ่น 36 (849)

รุ่น 37 (540)

รุ่น 38 (82)

รุ่น 39 (45)

รุ่น 40 (72)

รุ่น 41 (23)

รุ่น 42 (20)

รุ่น 43 (26)

รุ่น 44 (46)

รุ่น 45 (21)

รุ่น 46 (13)

รุ่น 47 (21)

รุ่น 48 (18)

รุ่น 49 (15)

รุ่น 50 (15)

รุ่น 51 (17)

รุ่น 52 (15)

รุ่น 53 (11)

รุ่น 54 (11)

รุ่น 55 (10)

รุ่น 56 (10)

รุ่น 57 (8)

รุ่น 58 (7)

รุ่น 59 (4)

รุ่น 60 (1)

รุ่น 61 (9)

รุ่น 62 (4)

รุ่น 63 (6)

รุ่น 64 (5)

รุ่น 65 (11)

รุ่น 66 (6)

รุ่น 67 (6)

รุ่น 68 (2)

รุ่น 69 (2)

รุ่น 70 (5)

รุ่น 71 (1)

รุ่น 72 (1)

รุ่น 73 (2)

รุ่น 74 (1)