CUPSAA

ปฏิทินกิจกรรม สนตอ.ประจำปี 2557

วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
29 ก.ย.2557 18.00-20.00 ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 1/2557-2558 อาคารเอนกประสงค์

ประกาศสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารฯ และ

ที่ปรึกษานายกฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 18.00-20.00 น.

ณ อาคารเอนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ


สนตอ.แต่งตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษานายก

รายชื่อสมาชิกเวป สนตอ. 30 ลำดับ (ใหม่/ปรับปรุงข้อมูล) ล่าสุด

id ชื่อ-สกุล รุ่น Last Update Update By
38828 วาสนา พฤกษ์มหาชัยกุล 39 2014-08-04 beera38
39221 พูมภพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 39 2014-08-04 beera38
39533 ธีระชัย แสงเจริญถาวร 39 2014-08-04 beera38
39385 นันทวัน วงศ์ตระกูล 39 2014-08-04 beera38
39364 กมลวรรณ ทองพันชั่ง 39 2014-08-04 beera38
38651 วัฒนา ศรีประสิทธิ์ 39 2014-08-04 beera38
39063 ประศักดิ์ บัณฑุนาค 39 2014-08-04 beera38
38793 พจวรรณ ศุภลาภ 39 2014-08-04 beera38
38211 ไชยยา หาญวิวัฒน์วงศ์ 39 2014-08-04 beera38
33071 จิรัฏฐ์ กวักเพฑูรย์ 36 2014-07-30 wijate
33729 จันทรกานต์ พิภพมงคล 36 2014-07-30 wijate
33213 ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ 36 2014-07-30 wijate
33073 ยรรยงค์ เจนวณิชสถาพร 36 2014-07-28 wijate
33074 วิชัย อมรพิพิธกุล 36 2014-07-28 wijate
33727 ศรีสุดา โลหะวิจิตรานนท์ 36 2014-07-28 wijate
33735 รัตนา ดวงแก้ว 36 2014-07-28 wijate
33072 ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์ 36 2014-07-28 wijate
33125 ธวัชชัย ลิปิธร 36 2014-07-28 wijate
33066 สมพจน์ กยาวัฒนกิจ 36 2014-07-28 wijate
33723 เสริมฉวี กระสินธุ์ 36 2014-07-28 wijate
33086 สมเจตน์ สายฝน 36 2014-07-28 wijate
33070 วุฒิกร ธนอรรชโนทัย 36 2014-07-28 wijate
33084 จรูญ เอื้ออารีย์วงศ์ 36 2014-07-28 wijate
33088 กิตติ ก๊กผล 36 2014-07-28 wijate
32290 ศิริรัตน์ สาครินทร์ 35 2014-07-24 admin
33670 บุณฑริก Kosowski 36 2014-07-18 wijate
32905 สืบศักดิ์ นันทวานิช 36 2014-07-18 wijate
32879 พิสรณ์ พูลทัศฐาน 36 2014-07-16 wijate
32442 จารุเดช คุณะดิลก 36 2014-07-10 wijate
33256 สุมาลี เจริญศักดิ์วัฒนา 36 2014-07-10 wijate

Alumni Portrait


รุ่น 1 (10)

รุ่น 2 (25)

รุ่น 3 (22)

รุ่น 4 (26)

รุ่น 5 (35)

รุ่น 6 (59)

รุ่น 7 (84)

รุ่น 8 (6)

รุ่น 9 (7)

รุ่น 10 (13)

รุ่น 11 (7)

รุ่น 12 (4)

รุ่น 13 (14)

รุ่น 14 (11)

รุ่น 15 (9)

รุ่น 16 (10)

รุ่น 17 (20)

รุ่น 18 (7)

รุ่น 19 (19)

รุ่น 20 (74)

รุ่น 21 (65)

รุ่น 22 (28)

รุ่น 23 (24)

รุ่น 24 (91)

รุ่น 25 (37)

รุ่น 26 (96)

รุ่น 27 (84)

รุ่น 28 (39)

รุ่น 29 (49)

รุ่น 30 (90)

รุ่น 31 (71)

รุ่น 32 (261)

รุ่น 33 (1185)

รุ่น 34 (512)

รุ่น 35 (1075)

รุ่น 36 (849)

รุ่น 37 (540)

รุ่น 38 (82)

รุ่น 39 (45)

รุ่น 40 (72)

รุ่น 41 (23)

รุ่น 42 (20)

รุ่น 43 (26)

รุ่น 44 (46)

รุ่น 45 (21)

รุ่น 46 (13)

รุ่น 47 (21)

รุ่น 48 (18)

รุ่น 49 (15)

รุ่น 50 (15)

รุ่น 51 (17)

รุ่น 52 (15)

รุ่น 53 (11)

รุ่น 54 (11)

รุ่น 55 (10)

รุ่น 56 (10)

รุ่น 57 (8)

รุ่น 58 (7)

รุ่น 59 (4)

รุ่น 60 (1)

รุ่น 61 (9)

รุ่น 62 (4)

รุ่น 63 (6)

รุ่น 64 (5)

รุ่น 65 (11)

รุ่น 66 (6)

รุ่น 67 (6)

รุ่น 68 (2)

รุ่น 69 (2)

รุ่น 70 (5)

รุ่น 71 (1)

รุ่น 72 (1)

รุ่น 73 (2)

รุ่น 74 (1)